วันที่ 20 ตุลาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม จัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำโครงการเพื่อขอรับเงินสนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม เพื่อแจ้งประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการ ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 และประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 และพิจารณาจัดทำแผนสุขภาพสุขภาพชุมชน