วันที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ผู้ใหญ่บ้านร่องช้าง หมู่ที่ 5 พร้อมด้วย ส.อบต. และตัวแทนครัวเรือนในหมู่บ้าน ร่วมกันประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดร่องช้างพญาวัน