วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 20.00 น. ผู้ใหญ่บ้านไร่ป่าคา หมู่ที่ 13 พร้อมด้วย ส.อบต. และตัวแทนครัวเรือนในหมู่บ้าน ร่วมกันประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ณ ศาลาประจำหมู่บ้านไร่ป่าคา