วันที่ 7 มีนาคม 2564 เวลา 19.30 น. ผู้ใหญ่บ้านหนองเกิด หมู่ที่ 2 พร้อมด้วย ส.อบต. และตัวแทนครัวเรือนในหมู่บ้าน ร่วมกันประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ณ ศาลาประจำหมู่บ้านหนองเกิด