วันที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายเดชา ทองเพ็ญ นายก อบต.ท่าตุ้ม เชิญผู้แทนชุมชน ร่วมประชุมประชาคมตำบล เพื่อชี้แจงแนวทางในการเสนอขอแก้ไข / เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม

3544998

3545000

3545004

3545002

3545005

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment