วันที่ 11 มีนาคม 2565 นายเดชา ทองเพ็ญ นายก อบต.ท่าตุ้ม ร่วมประชุมผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม เพื่อซักซ้อมมาตรการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มและสำรวจความพร้อมของผู้ปกครองนักเรียน เพื่อลงมติในการเปิดการเรียนการสอนตามปกติในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) ณ ห้องประชุม อบต.ท่าตุ้ม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment