นายเดชา ทองเพ็ญ นายก อบต.ท่าตุ้ม เปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนสำหรับการเปิดเรียนวันแรก ประจำปีการศึกษา 2564  และพาผู้ปกครองเยี่ยมชมอาคารต่างๆภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ และชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการศึกษาและมาตรการการป้องโรคโควิด-19ให้ผู้ปกครองรับทราบ