อบต.ท่าตุ้ม ได้จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.2565 วันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2565 มีกำหนด 15 วัน เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566