อบต.ท่าตุ้ม ได้จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. โดยที่ประชุมมีวาระการพิจารณาขอความเห็นชอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม