วันที่ 31 ตุลาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม จัดประชุมหารือกำหนดแผนสุขภาพชุมชน กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ประจำปีงบประมาณ 2566