วันที่ 20 มกราคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม จัดประชุมแนวทางจัดทำโครงการเพื่อขอรับเงินสนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ประจำปีงบประมาณ 2565