องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม เป็นสถานที่กลางในการรับลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐของตำบลท่าตุ้ม ระหว่างวันที่ 19 กันยายน 2565 ถึง วันที่ 17 ตุลาคม 2565

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment