องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม จัดการแข่งขันกีฬาเปตอง “เปตองท่าตุ้มเกมส์”ประเภทประชาชนทั่วไปและประเภทผู้สูงอายุ ประจำปี 2565 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนผู้สนใจในการออกกำลังกายโดยการเล่นกีฬาเปตองมีความเป็นเลิศและยกระดับการกีฬาระดับตำบลท่าตุ้ม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment