องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม  โดยนายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม จัดประชุมชี้แจงแนวทางการรับเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนการจัดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดต่างๆในตำบลท่าตุ้ม ประจำปี 2564