องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลท่าตุ้มดำเนินการลงพื้นที่พ่นหมอกควันเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในตำบลท่าตุ้มทุกครัวเรือน