วันที่ 5 กรกฏาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม จัดกิจกรรมคัดกรองพัฒนาการนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม เนื่องในสัปดาห์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข รพ.สต.บ้านท่าตุ้ม และรพ.สต.บ้านมงคลชัย เข้าดำเนินการคัดกรองนักเรียน ที่มีอายุระหว่าง 30-60 เดือน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment