องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุตำบลท่าตุ้ม ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่ออนุรักษ์จารีตประเพณีอันเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่นตำบลท่าตุ้มและส่งเสริมการเห็นคุณค่าและความสำคัญของผู้สูงวัยในการเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม