องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม โดยนายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม นายประเสริฐ บุญกองรัตน์ รองนายก อบต.ท่าตุ้ม นายอำนวย สุรินทร์แก้ว เลขานุการนายก อบต.ท่าตุ้ม และนายชัยวัฒน์ ชำนาญไพร ปลัด อบต.ท่าตุ้ม นำพนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.ท่าตุ้ม จัดกิจกรรม “อบต.ท่าตุ้มร่วมใจต่อต้านคอร์รัปชัน”ส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) ในวันที่ 9 ธันวาคม 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment