องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ได้ตั้งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ. ๒๕๖๔ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าตอง หมู่ที่ ๗ สายทางซอยบ้านนายวง  แสงวังคำ ถึงบ้านนายเกรียงศักดิ์ มูลกาวิน ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๐.๐๔๓ กม. หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๒๙.๐๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ สายทาง เพื่อแก้ไขปัญหาการคมนาคมให้กับประชาชนในพื้นที่