ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนนักเรียนในช่วงปิดสถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ประจำเดือน มกราคม 2565 โดยจัดส่งแบบฝึกหัดประจำสัปดาห์ให้นักเรียนทำที่บ้าน(การเรียนรูปแบบ on-hand) และมอบอาหารเสริม(นม) พร้อมจ่ายเงินค่าอาหารกลางวันให้ผู้ปกครองนำไปจัดหาอาหารให้นักเรียนที่บ้าน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment