สายที่ ๒ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง ซอยข้างบ้านนายอเนก วรรณหลวง ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๐.๐๕๑ กม. หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๕๓.๐๐ ตารางเมตร