วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ถึง ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ได้ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ เส้นทาง บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน เพื่อแก้ไขปัญหาการคมนาคมให้กับประชาชนในพื้นที่