องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ได้ตั้งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ.๒๕๖๔ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเกิด หมู่ที่ ๓ สายทางป่าช้าหลวง ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๐.๐๗๘ กม. หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๓๔.๐๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ สายทาง เพื่อแก้ไขปัญหาการคมนาคมให้กับประชาชนในพื้นที่