องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ได้ตั้งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ.๒๕๖๔ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๒ จำนวน ๒ สายทาง สายที่ ๑ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง ซอยข้างบ้านนางดวงเดือน ใจหงส์ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๐.๐๓๖ กม. หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๐๘.๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๕๙,๕๐๐.-บาท เพื่อแก้ไขปัญหาการคมนาคมให้กับประชาชนในพื้นที่