วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ในเวลา 15.30 น. ลงปฏิบัติการรับผู้ป่วยติดเตียงสายปัสสาวะหลุด หมู่ 7 บ้านป่าตอง ตำบลท่าตุ้ม ส่งโรงพยาบาลป่าซางเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน และในเวลาเวลา 16:30 น. ลงปฏิบัติการรับผู้ป่วยติดเตียง หมู่ 6 บ้านหนองหมู ตำบลท่าตุ้ม จากโรงพยาบาลป่าซางกลับบ้านเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment