องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม จัดงานสืบสานประเพณียี่เป็งตำบลท่าตุ้ม ประจำปี 2565 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในตำบลท่าตุ้มได้มีส่วนร่วมแสดงความรู้ความสามารถของปราชญ์ชาวบ้านที่มีฝีมือในงานศิลปะภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนตลอดจนสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าระดับตำบลให้คงอยู่อย่างเป็นรูปธรรม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment