วันที่ 9 ธันวาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม โดยนายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างหน่วยงานภาครัฐเพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปี 2566 ร่วมกับจังหวัดลำพูน โดยมี นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการลงนามบันทึกข้อตกลง ในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) จังหวัดลำพูน ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance” ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment