ผู้ชำระภาษีในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม เมื่อได้รับหนังสือแจ้งประเมินแล้วหากไม่สะดวกที่จะเดินทางมาชำระเองที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มสามารถชำระผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ตามขั้นตอนในหนังสือแจ้งประเมินภาษีฯ

ช่องทางและเงื่อไขในการชำระภาษี

สามารถชำระภาษีได้ดังนี้
– ชำระด้วยตนเอง ณ กองกลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม
– ชำระผ่านเคาเตอร์ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ทั่วประเทศ, ตู้เอทีเอ็ม (ATM), แอปพลิเคชัน Krungthai next ของธนาคารกรุงไทย
– ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของทุกธนาคารที่เข้าร่วมรายการ Cross Bank Bill Payment *ค่าธรรมเนียมขึ้นอยู่กับช่องทางการชำระภาษี
– การชำระเงินผ่านเคาเตอร์ธนาคารกรุงไทย กรุณาใช้แบบฟอร์มการชำระเงินที่แนบ

*หากชำระภาษีเกินกำหนดจำมีเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม ให่ท่านติดต่อชำระภาษี ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม เท่านั้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment