วันที่ 2- 9 กุมภาพันธ์ 2566 นายเดชา  ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ประชุมประชาคมเรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยและรับทราบปัญหาความต้องการในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มอย่างทั่วถึงและถูกต้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment