วันที่ 29 ธันวาคม 2564 ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ อบต.ท่าตุ้ม ดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินการเรียนการสอนที่บ้านแบบ On-Hand ในช่วงปิดการเรียนการสอน กรณีเหตุพิเศษ และชี้แจงแนวทางการเบิกจ่ายเงินค่าอาหารกลางวันนักเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment