วันที่ 26 มกราคม 2565 นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม เป็นประธานเปิดการประชุมองค์กรทางศาสนาตำบลท่าตุ้ม เพื่อชี้แจงนโยบายและแนวทางการส่งเสริมงานศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นแก่องค์กรทางศาสนาในตำบลท่าตุ้มได้รับทราบและซักซ้อมแนวทางการดำเนินกิจกรรมหรือการรับเงินอุดหนุนงบประมาณในโครงการต่างๆ ที่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ณ ห้องประชุม อบต.ท่าตุ้ม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment