นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม เข้าร่วมงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดร่องช้าง โดยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มได้สนับสนุนงบประมาณแก่วัดร่องช้างเพื่อดำเนินกิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนาแก่ประชาชน