ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มดำเนินการเตรียมความพร้อมการเปิดเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ปรจำปีการศึกษา 2564 ตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) อาทิ การฉีดพ่นน้ำยาป้องกันโควิด -19,การจัดการเรียนการสอนโดยเว้นระยะห่าง,รณรงค์การสวมหน้ากากอนามัยสำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง,การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์และวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯและการลงชื่อผู้เข้าพื้นที่ในสถานศึกษาเพื่อจัดทำฐานข้อมูลการติดตามตัว