วันที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น. นายเดชา  ทองเพ็ญ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ร่วมกับรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ผู้อำนวยการกองทุกกอง  พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม และอถล. ตำบลท่าตุ้ม ลงพื้นที่รณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร และตลาดนัดป่าสีเสียด ในพื้นที่ตำบลท่าตุ้ม ให้ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร (No Foam) ตามนโยบายของจังหวัดลำพูนการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการลำพูนเมืองสะอาดสู่ความยั่งยืน ประจำปี พ.ศ. 2566

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment