วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในกลุ่มพื้นที่ (Clusters) จังหวัดลำพูน ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มพื้นที่จัดการมูลฝอย(Clusters) ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment