วันที่ 27 ตุลาคม 2565 นายรุ่งโรจน์ สุนทร ท้องถิ่นจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นางสาวนันท์ชญาน์ จรูญเกียรติคุณ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น นางสุจิตรา ปงกันทา ท้องถิ่นอำเภอป่าซาง และจ่าเอกสุนทร อุไรสาย นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ ประกอบด้วย นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ทีมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมทวนสอบการประเมินโครงการถังขยะเปียกฯ ตำบลท่าตุ้ม ผู้ใหญ่บ้าน ม.1 อถล. ม.1 ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการเตรียมความพร้อมรับการทวนสอบโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนของครัวเรือนในหมู่บ้านพื้นที่ตำบลท่าตุ้ม ในความรับผิดชอบ อบต.ท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment