วันที่ 27 ตุลาคม 2565 นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ลงพื้นที่บ้านน้ำโท้ง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าตุ้ม เพื่อนำคณะท่านรุ่งโรจน์ สุนทร ท้องถิ่นจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นางสาวนันท์ชญาน์ จรูญเกียรติคุณ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น นางสุจิตรา ปงกันทา ท้องถิ่นอำเภอป่าซาง และจ่าเอกสุนทร อุไรสาย นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ สำรวจปัญหาแนวเขตพื้นที่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลท่าตุ้มเปลี่ยนแปลงเนื่องจากเส้นทางนำ้ปิงเปลี่ยนแนวนำ้ไหล เพื่อจัดทำข้อมูลเสนอแนวทางแก้ไขต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment