ข้อมูลทั่วไปของวัดวัดท่าตุ้ม

ชื่อวัด: วัดท่าตุ้ม
ที่ตั้ง: เลขที่ หมู่ 1 ตำบลท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน รหัสไปษณีย์ 51120

ประวัติความเป็นมา

วัดท่าตุ้ม  สร้างเมื่อ   พ.ศ.  ๒๓๐๓  ตามประวัติวัดกล่าวว่าเดิมมีวัดร้างอยู่ในบริเวณใกล้กับวัดท่าตุ้ม  สถานที่วัดร้างเรียกว่า  เด่นพระเจ้าหูยาน  ในสมัยนั้นคงจะเป็นพวกลัวะได้สร้างขึ้น  พอดีในช่วงนั้นบ้านเมืองเกิดศึกสงครามจึงได้อพยพหนีไปตั้งหลักแหล่งที่อื่น  ต่อมานบริเวณที่วัดร้างได้มีประชาชนเข้ามาอาศัยอยู่  เห็นว่าสถานที่นี้เหมาะสมที่จะสร้างวัด  และมีต้นไม้ตุ้มใหญ่แผ่กิ่งก้านสาขาร่มรื่นดี  จึงได้พร้อมใจกันสร้างวัดขึ้น  และให้ชื่อว่าวัดท่าตุ้ม  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่  ๑๕  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๑๙  เขตวิสุงคามสีมา  กว้าง  ๑๐  เมตร  ยาว  ๒๐  เมตร  การบริหารและการปกครอง  มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม  คือ  รูปที่  ๑  พระต๋ำคำ  คันธวงศ์  รูปที่  ๒  พระอุปนันทะ  รูปที่  ๓  พระดี  รูปที่  ๔  พระแก้ว  ญาโณ  รูปที่  ๕  พระครูส้อ  ปญฺญาวิลาโส  รูปที่  ๖  พระบุญทา  ยติกาโร  (รักษาการแทน)  รูปที่  ๗  พระประยุ  สุมฺงคโล  (รักษาการแทน)  รูปที่  ๘  พระบุญทรัพย์  จนฺทเสโน  ตั้งแต่  พ.ศ.  ๒๕๓๓  เป็นต้นมา  นอกจากนี้ได้จัดสร้างที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านขึ้นในบริเวณวัด