ข้อมูลทั่วไปของวัดป่าสีเสียด

ชื่อวัด: วัดป่าสีเสียด
ที่ตั้ง: เลขที่ 265 หมู่ 8 ป่าสีเสียด ตำบลท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน รหัสไปษณีย์ 51120
เนื้อที่: 7 ไร่ 2 งาน 26 ตารางวา

ประวัติความเป็นมา

วัดป่าสีเสียด ตั้งอยู่เลขที่ ๒๖๕ บ้านหนองหมู หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๗ ไร่ ๑ งาน ๗๐ ตารางวา น.ส. ๓ ก เลขที่ ๑๑๗๑ อาณาเขต ทิศเหนือประมาณ ๕๒ วา จดทางสาธารณะ ทิศใต้ประมาณ ๕๒ วา จดที่ดินเอกชน ทิศตะวันออกประมาณ ๕๖ วา  จดทางสาธารณะ ทิศตะวันตกประมาณ ๔๙ วา จดที่ดินเอกชน  อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ วิหาร และกุฏิสงฆ์ ปูชนียวัตถุมี พระพุทธรูปไม้  วิหารสร้างเมื่อ พ.ศ ๑๔๒๑ อุโบสถสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๐๑๔ หอพระไตรปิฎก และเจดีย์

วัดป่าสีเสียด สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๓๒๓ ตามประวัติวัดแจ้งว่า เดิมชื่อวัดดอนแก้วทรายมูลต่อมาได้เปลี่ยนเป็นวัดป่าสีเสียดเนื่องจากบริเวณรอบวัดและหมู่บ้านมีต้นสีเสียดขึ้นเป็นจำนวนมาก ส่วนการสร้างวัดนั้นไม่ปรากฏว่าเมื่อใด แต่ดูจากโบราณวัตถุโดยเฉพาะพระพุทธรูปไม้ที่มีอยู่ในวัดได้บันทึกไว้หลังพระพุทธรูปว่า ได้ถวายเมื่อพุทธศักราช ๑๒๙๔ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. ๒๓๔๕ การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ รูปที่ ๑                        พระปัญญาวโร  พ.ศ. ๒๔๔๙-๒๔๕๒  รูปที่ ๒ พระต๋าคำ คมฺภีโร พ.ศ. ๒๔๕๒-๒๔๕๖ รูปที่ ๓ พระพิมสาร สุวิญาโณ พ.ศ. ๒๔๕๖-๒๔๕๘ รูปที่ ๔ พระบุญยืน โพธิโก พ.ศ. ๒๔๕๘-๒๔๖๒ รูปที่ ๕ พระคันทา สิริจนฺโท พ.ศ. ๒๔๖๒-๒๔๖๙ รูปที่ ๖ พระจันทร์ จนฺทวโร พ.ศ. ๒๔๖๙-๒๔๙๒ รูปที่ ๗ พระบุญทรัพย์ จนฺทเสนา พ.ศ. ๒๔๙๒-๒๕๓๒ รูปที่ ๘ พระอำนวยศิลป์ อินฺทวีโร ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็นต้นมา 

ที่มา :http://www.templethailand.org/ID51060704-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B9%8B%E0%B8%AD.html