ข้อมูลทั่วไปของวัดหนองเกิด

ชื่อวัด: วัดหนองเกิด
ที่ตั้ง: เลขที่ 264 หมู่ 3 หนองเกิด ตำบลท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน รหัสไปษณีย์ 51120
เนื้อที่: 6 ไร่ 2 งาน

ประวัติความเป็นมา

วัดหนองเกิด ตั้งอยู่เลขที่ ๒๖๔ บ้านหนองเกิด หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๖ ไร่ ๑ งาน ๖๙ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๑๖๙๘๖ เลขที่ดิน ๑๙๒ อาณาเขต ทิศเหนือจดทางสาธารณะ ทิศใต้จดทางสาธารณะ ทิศตะวันออกจดทางสาธารณะ ทิศตะวันตกจดทางสาธารณะ อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ วิหาร ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ หอไตร ปูชนียวัตถุมีพระพุทธรูปปางต่าง ๆ และเจดีย์
วัดหนองเกิด สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๖ เดิมเป็นวัดร้าง ต่อมาพระปัญญา ได้มาเป็นประธานบูรณะวัดร้างนี้ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๐ การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ รูปที่ ๑ พระปัญญา พ.ศ. ๒๔๓๖-๒๔๖๘ รูปที่ ๒ พระอิ่น อนุทฺรุโธ พ.ศ. ๒๔๖๙-๒๔๗๘ รูปที่ ๓ พระแก้ว กนฺตสาโร พ.ศ. ๒๔๗๙-๒๔๘๘ รูปที่ ๔ พระหมื่น ธมฺมวโร พ.ศ. ๒๔๘๙-๒๔๙๐ รูปที่ ๕ พระครูสารโสภณ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๐ เป็นต้นมา การศึกษามีโรงเรียนปริยัติธรรม แผนกเปิดสอน พ.ศ. ๒๔๙๒ นอกจากนี้ได้จัดตั้งศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๒ 

ที่มา :http://www.templethailand.org/ID51060708-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%94.html