นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม มอบหมายให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม เข้าร่วมกิจกรรมงานวันครู สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566 ในวันที่ 16 มกราคม 2566 ณ หอประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment