นายเดชา  ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ร่วมพิธีมอบบ้านโครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดลำพูนให้แก่เด็กด้อยโอกาส บ้านแม่อาวน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน