เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2564 นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการรับเงินสงเคราะห์ของผู้ประสบปัญหาทางสังคม เพื่อให้ประชาชนทราบแนวทางการให้การสงเคราะห์ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน