นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ร่วมกับและเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ส่งมอบบ้านให้ผู้สูงอายุ โดยดำเนินการส่งมอบบ้านที่ผ่านการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้เหมาะกับการใช้ชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุจำนวน 6 ราย รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น 114,110 บาท