เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2564 นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ตำบลท่าตุ้ม พร้อมมอบเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการให้แก่ผู้ป่วยและครอบครัว ณ บ้านหนองหมู หมู่ที่ 6 ตำบลท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment