นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตำบลท่าตุ้ม ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 – 4 มกราคม 2566 (7 วันอันตราย) โดย ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำรวจภูธรป่าซาง เพื่อรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ป้องปราม ตักเตือน บุคคลที่มีพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ ตลอดจน แนะนำเส้นทางบริการประชาชนและนักท่องเที่ยว ให้เดินทางสัญจรในพื้นที่ตำบลท่าตุ้ม ด้วยความปลอดภัยต่อไป ในวันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2565 ณ ตู้ยามตำรวจชุมชนบ้านป่าสีเสียด ต.ท่าตุ้ม อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment