วันที่ 12 ตุลาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม โดยนายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ได้เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณจากท่านสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบรางวัลสำหรับตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชนผ่านเกณฑ์ดีเด่นระดับอำเภอ(LTC:Long Term Care) :ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลท่าตุ้ม โดยชมรมผู้สูงอายุตำบลท่าตุ้มและ รพ.สต.บ้านมงคลชัย ได้เข้ารับรางวัลด้านการดูแลผู้สูงอายุดีเด่นระดับอำเภอในครั้งนี้ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment