เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564  นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ได้มอบถังขยะติดเชื้อให้แก่ผู้แทนชุมชน (ส.อบต.) ในพื้นที่ตำบลท่าตุ้ม ตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในตำบลท่าตุ้ม ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อเป็นจุดทิ้งมูลฝอยติดเชื้อชุมชนเป็นการเฉพาะ ตาม มาตรการจัดการมูลฝอยติดเชื้อชุมชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)