วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ถึง ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ได้ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านมงคลชัย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีน้ำสะอาดใช้ในการอุปโภคและบริโภค

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment