องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ได้จัดทำโครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในตำบลท่าตุ้ม ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อให้สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและการดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างถูกต้อง และตระหนักถึงอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า การปฏิบัติตนเพื่อป้องกันสุนัขกัด และการปฏิบัติตนหลังถูกสุนัขกัด โดยกำหนดการให้บริการฉีควัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในวันที่ 25 – 29 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment