องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ได้จัดทำโครงการป้องกันและควบคุมโรคที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงการป้องกันโรคที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรคในชุมชน และลดอัตราป่วยด้วยโรคที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรคในชุมชน โดยดำเนินการกิจกรรมแจกทรายอะเบทและพ่นสารเคมีชนิดหมอกควันกำจัดยุงลายในพื้นที่ตำบลท่าตุ้ม ระหว่างวันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2565 และวันที่ 2 – 13 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment